ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η Innosophy αναλαμβάνει τη σύνταξη και την υποβολή προτάσεων έργων, τη διαχείριση και την υλοποίηση δράσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020), κυρίως στους τομείς ICT, Health, Green & Sustainable Development, Smart Cities. Το ίδιο ισχύει για άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, όπως διασυνοριακά, εδαφικής συνεργασίας, κλπ. (Interreg, MED, UIA, ENI).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Η Innosophy αναλαμβάνει έργα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Στον ιδιωτικό τομέα, παρέχουμε υπηρεσίες σχεδιασμού, σύνταξης και υποβολής επενδυτικών σχεδίων σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, καθώς και διαχείρισης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε εγκεκριμένα έργα. 

Στο δημόσιο τομέα, παρέχουμε υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου σε ΟΤΑ και άλλους φορείς Δημόσιας Διοίκησης, σε ερευνητικούς φορείς, Πανεπιστήμια, επιχειρήσεις του Δημοσίου. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την ωρίμανση έργων, τη σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργων, την παρακολούθηση και τον έλεγχο, τη διαχείριση της υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η Innosophy αναλαμβάνει το σχεδιασμό και τη σύνταξη προτάσεων ερευνητικών έργων, την αναζήτηση και δημιουργία κατάλληλου εταιρικού σχήματος, όπου απαιτείται, καθώς και τη διαχείριση των έργων. Εξετάζουμε και προαξιολογούμε την καινοτομία της πρότασης, και σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες ανά περίπτωση προτείνουμε βελτιώσεις και λύσεις.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Innosophy υποστηρίζει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς και τη δικτύωση και καθοδήγηση, για νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) ή για νέες ιδέες στο πλαίσιο υφιστάμενων οργανισμών, με σκοπό την επιχειρηματική τους εκκίνηση και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους. Αναζητούμε χρηματοδότηση είτε μέσω ιδιωτικών σχημάτων (VCs , business angels, διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας, κλπ.) είτε μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.